NASIL ARKADAŞ ?
Ebu Musa el-Eş’ari’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “İyi arkadaşla kötü arkadaş misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan (miski) satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın!” (Müslim, Birr, 146)
  • Hz. Peygamber’in iyi arkadaş ve kötü arkadaşla ilgili yaptığı bu benzetme, arkadaş seçiminde dikkatli olunması gerektiğine dair bir başka tavsiyesi olan “Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz, kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin” hadisinin daha somut ve akılda kalıcı ifadesidir.

EFENDİMİZ MESCİDİNDE ÇOCUKLAR
Zorlu bir hicret yolculuğunun ardından Medine’ye ulaşan Peygamber Efendimiz, devesi Kasva’nın çöktüğü yere en yakın evde konaklayacağını söylemişti. Kasva’nın adımları bir düzlükte sona ermiş ve Peygamberimiz bu alanda Mescid-i Nebevî’yi inşa etme kararı almıştı. Ne hoş bir tesadüftür ki hurma kurutulan bu arsa, Sehl ve Süheyl adındaki iki yetim kardeşe aitti! Çocukları çağıran Allah Rasulü, arsayı kendisine hibe etmek istemelerine rağmen onlara ödemede bulunacak ve İslam medeniyetinin kalbi olan Peygamber Mescidi, bu arsada yükselecekti. (Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 45.) İki küçük yavrunun toprağında… 

  • Daha ilk günden başlayan mescit-çocuk ilişkisi, Rahmet Elçisi’nin hoşgörülü, sabırlı ve anlayışlı tutumu ile günden güne gelişmiş, Asr-ı Saadet boyunca çocuklar Mescid-i Nebevî’nin şerefli cemaati arasında yer almışlardı.

PEYGAMBER'İMİZİN DİLİNDEN DUA ÖRNEKLERİ1. "Dua ibadetin tâ kendisidir." (Ebû Davud) 
2. "Allah'ım, Senden hidayet ve doğruluk isterim." (Müslim)
3. "Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim." (Müslim) 
4. "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi taatine çevir." (Müslim) 
5. "Allah'ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru." (Tirmizî) 
6. "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl." (Tirmizî) 

EFENDiMiZ'iN SÜT KARDEŞLERiPeygamber Efendimiz'in Süt Anneleri

Kâinatın biricik efendisine süt annelik yapan üç muhterem kadın vardır. Bunları sırası ile ifade edelim:

1- Süveybe: Ebû Leheb'in cariyesi bulunan Süveybe, oğlu Mesruh ile birlikte Hz. Peygamber'i emzirmiştir Daha önce, Resûl-i Ekrem'in amcası Hz. Hamza (ra)'ya da süt annelik yapan Süveybe, daha sonra Ebû Seleme (ra)'yi de emzirmiş bulunmaktadır. Bu emzirme, Halime-i Sa'diye'den önceki günlerde olmuştur.

Rasûlullah (sav) Mekke'de bulunduğu sırada Süveybe'yi ziyaret eder, hatırını sorar ve kendisine yardımda bulunurdu. Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra da bu ilgisini devam ettirmiş ve ona giyecek elbiseler göndermiştir. Rasûlüllah (sav) Hayber savaşından döndüğü günlerde, ömrünü tamamlayan Süveybe vefat etmişti. Oğlu Mesruh ise annesinden önce vefat etmiştir.

VESVESE VE REÇETESİ
Etrafımıza şöyle bir göz atalım; dağlar, taşlar, bitkiler, hayvanlar, ay, güneş ve yıldızlar hayalimizden sıra ile geçsinler. Bunların hepsi maddî varlıklar, ama birbirlerinden ne kadar farklılık gösteriyorlar!?..
Bir de göremediğimiz, ışınlar âlemini, yer çekimini, güneşin cazibesini düşünelim. Bunların da yine birbirinden çok farklı şeyler olacaklarını dikkate alalım.

Ve şöyle devam ettirelim düşüncemizi: Ateş topraktan ne kadar farklı ise, şeytan da âdemoğlundan o kadar ayrı olmalı. Karanlık ışıktan ne kadar uzak ise, cinler de meleklere o kadar benzememeli.