-->
Hot!

Other News

More news for your entertainment
HADiS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
HADiS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

EFENDiMiZ'iN (sas) DiLiNDE RAMAZANEFENDiMiZ'iN (sas) DiLiNDE RAMAZAN

Hadisçi Muhammed İbni İshak İbni Huzeyme (311/923), Ramazan'ın fazileti ile ilgili olarak "Eğer haber sahihse" kaydıyla Selmân-ı Fârisî radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakletmektedir:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellembize Şaban ayının son günü bir hutbe irâd etti ve şöyle buyurdu:

"Ey müslümanlar!

HADİSLERDE SUFuzûlî, "Su Kasidesi" diye bilinen "Kasîde der Medh-i Hazret-i Fahr-ı Kâ'inât" dizelerinde Peygamber Efendimiz'in âlemlere rahmet olduğunu beyan ederken suyun da insanlığa rahmet olduğunu ifade etmektedir. Bu çağrışımdan hareketle suyun insan hayatındaki vazgeçilmezliği ile yine insanları saf ve duru bir arınmaya çağıran Hz. Peygamber arasında bir bağ kurabiliriz. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in yolundan giden su, temizlik, duruluk ve tıpkı Peygamberimiz gibi günahlardan arındırma özelliklerini taşımaktadır:

Tıynet-i pakini ruşen kılmış ehl-i aleme
İktida kılmış tarik-i Ahmed-i Muhtar'a su

Kasidede su ile bu derecede özdeşleştirilmiş olan Hz. Peygamber'in, varlığın başlangıcının su ile ilgili olduğuna ilişkin bir hadisini İmran b. Husayn (ra) şöyle nakleder: "Rasûlullah: Ezelde Allah'tan başka bir şey yoktu, arşı da su üzerinde idi. Levh-i Mahfuz'da her şeyi yazdı, gökleri ve yeri yarattı." (Sahîh-i Buhârî, "Kitâbu Bed'il-Halk, 1348).

iNSAN ONURU - HADiSi ŞERiF


Kutlu Doğum Haftası'nın 2013 yılındaki ana teması olan
İnsan Onuru'nun Hadislerdeki yeri...
Hadislarde İnsan Onuru...

RAHAT ORUÇ iÇiN PEYGAMBER TAVSİYESİResulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı....

" ÜMMETiMiN iHTiLAFI RAHMETTİR "

" ÜMMETiMiN iHTiLAFI RAHMETTİR "
Efendimizin buyurduğu ihtilaf, müsbet ihtilaftır. Yani kendi yolunu hak bilmekle beraber, başkalarının yolunu da hak gören, kendi görüşünü en haklı görmekle beraber başka görüşlere de saygılı davranan, hakkın hakikatin ortaya çıkması için kendi fikrini, düşüncesini açıkça ortaya koyarken başka fikirlere de açık duran kimselerin oluşturduğu, insaflı, hakperest ihtilaftır. Ameli mezhepler olan Hanefî, Şafiî, Hanbelî, Malikî mezhepleri bu güzel ihtilaflardan çıkmıştır ve hepsi de haktır.

KURBAN'I ANLATAN AYET VE HADiSLER


KURBAN'I ANLATAN AYET VE HADiSLER

Kurban, Kitap, Sünnet ve icma ile meşru kılınmış bir ibadettir ve hicretten iki sene sonra meşru kılınmıştır Kurban ibadetine Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’inde mealen şu ayetlerle işaret buyurmuştur:

“Rabbin için Namaz kıl ve Kurban kes” (Kevser Suresi: 2), “şüphesiz benim namazım, kurbanım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir O'nun ortağı yoktur ” (En’am Suresi: 162)

BiR HADiSÖlen kimselerin,
İyi yönlerini anıp hatırlayın, Kötülüklerini ise
Gündeme getirmeyin. 

[Tirmizi,1019]

BiR HADiSAllah'ım!
Harama bulaşmaktansa,
Helalinle yetineyim.
Beni lütfunla
(zengin kılarak)
Senden başkasına muhtaç etme.


[Tirmizî, Deavât, 110]

BiR HADiSAllah'ım!
Kederden ve üzüntüden,
Acizlikten, tembellikten,
Cimrilikten, korkaklıktan,
Borç yükünden
Ve
İnsanların kahrından
Sana sığınırım.
[Ebû Davud, Sâlat, 367]

BiR HADiS

Allah'ım!
Fayda vermeyen ilimden,
Huşu duymayan kalpten,
Kabul olunmayan duadan
Doymayan nefisten sana sığınırım.


[Müslim, Zikir, 73]

BiR HADiSAkşamdan
(abdestli olarak)
Temizlik üzere zikrederek uyuyan
Ve
Geceleyin de uyanıp
Allah'tan dünya ve ahiret için
Hayır talep eden hiç kimse yoktur ki
Allah dilediğini vermesin.

[Ebû Davud, Edeb 105, 5042]BiR HADiS'Dua ibadetin kendisidir.' buyurdular
Ve sonra şu âyeti okudular
(mealen):
‘Rabbiniz:
‘Bana dua edin ki size icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine
Yediremeyenler alçalmış olarak
Cehenneme gireceklerdir. (Gafir sûresi, 60)' buyurdu.

[Tirmizî, Tefsir, Gafir, 2973]

BiR HADiSEdebsizlik ve çirkin söz
Girdiği şeyi çirkinleştirir.
Haya ise
Girdiği şeyi güzelleştirir.

[Tirmizî, Birr 47, 1975]

BiR HADiS
Hakkımda,
Hıristiyanların
Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları
Aşırı övgülerde bulunmayın.
Şurası muhakkak ki
Ben bir kulum.
Benim için,
‘Allah'ın kulu ve elçisi' deyin.'
[Buharî, Enbiya 44]

BiR HADiS
Allah rızası için
Bir gün oruç tutan kimseyi
Allah Teâlâ,
Bu bir günlük oruç sebebiyle
Cehennem ateşinden
Yetmiş yıl uzak tutar.
[Buharî, Cihad 36]

BiR HADiS
Halka teşekkürde bulunmayan
Allah'a da
Şükretmez.
[Tirmizî, Birr 35, 1955]

BiR HADiS
Kalbinde zerre miktar
Kibir bulunan kimse
Asla cennete girmeyecektir!
Buyurmuştu.
Bir adam:
Kişi elbisesinin güzel olmasını,
Ayakkabısının güzel olmasını sever! dedi.
Aleyhissalatu vesselam da:
Allah Teâlâ hazretleri güzeldir,
Güzelliği sever!
Kibir ise hakkın ibtali,
İnsanların tahkiridir.
buyurdular.
[Ebû Davud, Edeb 29]

BiR HADiSİnsanlara merhamet etmeyene,
Allah merhamet etmez.

[Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16]

BiR HADiS
Resulullah (sav)`ı işittim,
Şöyle buyurdu:
Müşrik olarak ölenle,
Bir müslümanı
Haksız yere öldüren hariç,
Allah bütün günahları affedebilir.
[Kütüb-ü Sitte, 4148]

BiR HADiSMü`minler arasında
İmanca en kamil olanı,
Ahlakça en güzel olanıdır.
En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.
[Kütüb-ü Sitte, Huy/1674]