-->
Hot!

Hz. PEYGAMBER'iN (SAV) EZELİ DÜŞMANLARI
Hz.Peygamber'in Ezeli Düşmanları


Hz.Peygamber'in en büyük düşmanlarından olup müslümanlara en çok eziyet edenler şunlardır:Ebu Leheb:İsmi Abdü'l_Uzza'dır.Hazret_i Peygamber'in öz amcasıdır.Müslümanlığın en büyük düşmanı bu adamdı.Hz.Peygamber'in daha ikl davetinde Ona karşı gelmişti.Hz.Peygamber'in geçeceği yola pislik atmak küçüklüğünden bile çekinmemişti.Hakkında Tebbet Suresi inmiştir.


1. Ebu Leheb Hz.Peygamber'in ardı sıra dolaşır ve :Muhammed sizi atalarınızın dininden döndürmek ister,sakın inanmayınız,derdi.

Bedir Zaferi yüreğine inmiş ve onun tesiriyle ölmüştür.Peygamber'e düşmanlığı o dereceye varmıştı ki,oğullarına karılarını bile boşatmıştı.Peygamberlerimizin kızları Rukiye ve Ümmü_Gülsüm Ebu Leheb'in oğulları Utbe ve Uteybe'ye nikahlı idiler.Sonra ayrılmışlardır.Ebu Lehebin karısı Ümmü Cemil ki,Ebu Süfyan'ın kızkardeşidir.Kocası gibi o da eliyle ve diliyle Peygamber'e eza ederdi.Peygamber'in geçeceği yola diken saçardı.

2. Ebu Cehil:İsmi Amr b.Hişam'dır.kureyş ona Ebu Hakem lakabını verdiler.İslamiyetin ve Peygamber'imizin en büyük düşmanıdır.Müslümanlar onun elinden ve dilinden neler çektiler.Ammar b.Yasir'in annesini öldüren budur.Zavallı bir kadının kanıyla elini bulaştırmıştı.Bedir Harbinde öldürülmüştür.Velid b.Mugire'nin yeğeniydi.

Peygamber'imizin haremde namaz kılarken Ebu Cehil boğazlanan bir devenin yatağını içinin çirkinlikleriyle getirtmiş ve Resul_i Ekrem secdede iken sırtına koyuvermiştş.Bunu gören küçük yaştaki Hz.Fatma o çirkin şeyleri Resul_i Ekrem'in üzerinden almış ve onlara şiddetle karşı çıkmıştı.

3. Velid b. Mugire:Meşhur İslam kumandanı Halid b.Velid'in babasıdır.Künyesi Ebu Abd_i Şems'dir.Kureyş'in ulularındandı.Bir defa Kureyş'i toplayarak şöyle demişti:

'Hac mevsiminde halk Mekke'ye geldiğinde size Muhammed hakkında soruyorlar,sözleriniz birbirini tutmuyor.Biriniz sahir diyor,diğeri kahin diyor.Başka biri şair veye mecnun olduğunu söylüyor.Bu söylediklerinizin hiçbiri onda yokt.Fakat een çok sahirdir.Çünkü kişi ile kardeşi ve karısı arasını ayırmaktadır.'Hicretten üç ay sonra ölmüştür.

4. Ümeyye İbn-i Halef ile kardeşi Übey,Peygamber'imize karşı en ileri giden düşmanlardandır.Ümeyye,Bedir günü öldürülmüştür.

5. As b. Vail: Bu da meşhur islam diplomatı ve devlet adamı Arap dahilerinden Amr.b.As'ın babasıdır.İslamiyetle ve onun Peygamberi ile acı acı alay ederdi.Hz.Peygamber'in oğlu Kaasım öldüğü zaman:Muhammed ebterdir,erkek evladı yaşamıyor,diyen bu adamdır.Evlat acısıyla yüreği kanayan bir babayı teselli edecek yerde,o böyle acı sözler söyleyen insafsızın biridir.Hz.Muhammed'in,O büyük insanın düşmanları,içtimai mevkileri ne olursa olsun,işte böyle insanlıktan uzak kimselerdi.Ölümü şöyle olmuştur:Bir defa eşeğine binmiş gidiyordu.Mekke civarında bir dağ geçitinden geçerken eşeği onu yere düşürdü ve bacağını ısırdı.Bu yaradan bacağı şişti ve ondan öldü.


6. Nadr b. Haris: Müslümanların Peygamberleri'ne kendilerine en çok eza ve cefa edenlerden biri de bu adamdır.Acem Hikayelerine vakıftı.'Muhammed size esatir-i evvelini( geçmişlerin masallarını )söylüyor!' derdi.

Onun hakkında birkaç ayet nazil oldu;

Bedir Harbinde esir alınmış ve Resulu'llah'ın emriyle öldürülmüştür.


7. Esved b. Abd-i Yagus: Hz.Peygamber'in dayısının oğludur.İslamiyetle alay eder,fakir ve kimsesiz müslümanları gördümü,arkadalarına:


__'Bakın,bakın,işte bunlar yeryüzüne hakim olacaklarmış, İran Şah'ının memleketini zaptedeceklermiş.'derdi.


Bizzat Hz.Peygamber'i görünce de O'na:

__'Bugün göklerle yine konuştun mu?'der ve buna benzer şeyler söylerdi.Bu acı sözlerin cezasını daha bu dünyada çekmiş,ölümü çok feci olmuştur.


8. Hars b.Kays: İslam Peygamber'i ile istihza edenlerden biri de bu adamdır.Putperestliğe o kadar düşkündü ki,tapınmak için bir taş alır,sonra ondan daha güzel bir taş bulunca baştan taptığı putunu atar;bu yenisine tapardı.'Muhammed,ashabını aldatıyor, öldükten sonra dirilmek var diyor,böyle şey olur mu?derdi. Tuzlu bir balık yemiş,ne kadar su içtiyse kanmamış,su içe içe karnı patlayarak ölmüştür.


9. Zübeyr İbn-i Ebi Ümeyye:Bu da İslam düşmanlarındandı.Ancak Haşim oğullarına karşı yapılan boykotun kaldırılmasında büyük yardımı olmuş,bu insani hareketiyle müslümanlara yardımı dokunmuştur.


10. Ukbe İbn-i Muayt:En şiddetli İslam düşmanlarından biri de budur.Bedir Harbinde cezasını bulmuştur.Müslümanların eline esir düşmüş ve aslımak suretiyle idam edilmiştir.Müslümanlar tarafından ilk asılan budur.


11. Esved İbn-i Muttalib:Bu da Müslümanlarla alay eder,onlara diliyle eza ve cefa vermek için aleyhlerinde konuşurdu.


12. Mut'im b. Adiy: Müslümanlara dil uzatan esafilden biri idi.İşitip de incinsinler diye yüksek sesle aleyhlerinde bulunurdu.Bu da Bedir'de cezasını bulmuş,ölmüştür.


Bu saydıklarımızdan maada Ebu Süfyan,Mervan'ın babası Hakem de İslamın yayılmasına karşı gelenlerin başında idiler.Fakat bunlar Mekke'nin fethinden sonra müslüman olmuşlardır.


Bu zikrolunanların içinde İslamın en büyük düşmanı Kureyş'in reisleri şunlardır:


' Ebu Leheb,Ebu Cehil,Ebu Süfyan,Velid b.Mugire,As İbn_i Vail ve Utbe İbn_i Rebia'dır'.


Esved b. Muttalib, Esved b.Yagus, Nadr b. Haris, Ahnes, Ümeyye İbn-i Halef, Ukbe İbn-i Muayt da nüfuzlular arasında idi.Onlar, bunları ellerinde maşa gibi kullanırdı.Bu düşmanların bie kısmı Bedir Harbinde cezalarını bulmuşlar; ya harp sahasında ölmüşler, yahut da müslümanların eline esir düşmüşlerdir.

0 Yorum:

Yorum Gönder