NOEL, YILBAŞI KUTLAMAK VE İSLAM


Hz. İsa(as)'ın doğumunu esas alan, Miladi yeni yıla girişin ilk gecesine yılbaşı diyorlar. Hıristiyanlarca Hz. İsa(as)'ın doğum tarihi, 25 Aralık olarak kutlanmaktadır.
Pagan çağında avlanan hayvanlar, Amanor (Ermeni mitolojisinde Yeni-yıl Tanrısı) onuruna çam ağaçlarına asılırmış.Noel günü, çam ağaçlarına çeşitli şeyler asılarak yapılan tören, Pagan geleneğinden geçmiştir. "Ağaç Tapımı" yapılan bölgelerde çam ağacına tapılmıştır.[Pagan: (Çok Tanrılı inanış. Putperestlik olarak da bilinen paganizm, doğaya karşı son derece duyarlı ve doğada bulunan herşeyi sembollerle kutsallaştırmıştır.Güneşi,ayı,yıldızları Tanrı olarak benimsemişlerdir.)]
Noel baba, Hıristiyanlarca Noel gecesi çocuklara armağanlar dağıttığına inanılan mistik kişiliktir.[İnanç Sözlüğü-O. Hançerlioğlu, ilgili madde, bkz.]
Hıristiyanlar, Noel'ini bayram olarak kutlamaktalar. Ne yazık ki, bu pagan kültürünü Türklere çağdaş bir şey gibi kabul ettirmek için, her türlü çalışma yapılmakta, adeta gizli, gönüllü Hıristiyanlık propagandası yapılmaktadır. Her vesileyle İslam'a saldıranlar, bu yılbaşı kutlamalarını masum gibi göstererek kutsamaktalar. Sanki masumane bir olaydır. Bütün günahlar, günahkârlar için masumane, sıradan şeylerdir. Şeytanın başarısı günahın kendinde değil, işlenmesindedir.
Rasulullah(sav) buyurdular ki:
"Men teşebbehe bikavmin fehuve minhüm."-" Kim ki bir kavme benzerse o, ondandır."(Ebu Davud, Libas 4)
 
Benzemeyin, bizi benzetmek isteyenlere! Sizi İslam'ın özünden koparmak isteyenlere benzemeyin ve kutlamayın bunları.
 
Seninle, senin bayramında, bayram yapmayanın, bayramında nedir bu şenlik! Keşke o kadar masum olsa bütün duygular."Cehennem yolları iyi niyet taşlarıyla döşelidir” unutmayın.
Hıristiyan olduğunu savunan insanlar, bu 'yılbaşı' gününü kutluyorlar. Ancak onlar hakkında Allahu Teala Kitab'ında şöyle buyuruyor:
 
"Meryem oğlu Mesih Allah'tır, diyenler kafir olmuşlardır, "(el-Maide:17) "Allah üçün üçüncüsüdür, diyenler kafir olmuşlardır." (el-Maide:73)
 
Bu insanlar onların uydurma bayramını kutlarken, Mesih Aleyhisselâm ve O'nun doğum anısına iftira etmektedirler. İsa Aleyhisselâm onların yaptıklarından beridir ve bunların hepsini inkar edicidir.
 
İşte onlar, bu uydurma yalanlar ve bozuk inançla, Allah (C.C.)'nün hakkında hiçbir delil indirmediği ve selim fıtratın nefret ettiği amelleri işlemektedirler.
 
İnsanı gerçekten hayrette bırakan birşey varsa, o da, İslam toplumunun hemen hemen tamamının, büyük bir oranda Yahudi ve Hıristiyanları taklit etmesi, hatta onların küfür olan bayramlarına bile uyması ve fakat hala da Müslüman olduklarını zannetmeleridir. Onlar ilericiliğin ve uygar olmanın Yahudi ve Hıristiyanlara uymaktan geçtiğini zannetmektedirler. Bu, onların dinlerinden uzaklaşmalarının ve kafirlerin uşağı haline gelmelerinin de tabii bir habercisidir. Oysa bu din, (İslam) insanoğlunun yegane şeref kaynağıdır.
  1. Allahu Teala buyuruyor: "Sonra seni bir Şeriat üzere kıldık. Ona uy, bilmeyenlerin hevalarına uyma." (el-Casiye: 18) Şeyhu'l İslam Ebu'l-Abbas El-Harani diyor ki: "Burada 'bilmeyenler' sözüne, Allah'ın Şeriat'ına aykırı davranan herkes girer. 'Hevaları' kavramı içerisine de, müşriklerin işledikleri amellerin hepsi girer, ki bu davranışları onların dinlerinin gereğidir."
  2. "Eğer sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyarsan, bil ki sen de zalimlerdensin," (el-Bakara: 145) Ehl-i Sünnet müfessirlerinin icmaı vardır ki; "Bu ayet-i kerimede onların tüm yaşantılarına muhalefetin mecburiyetine işaret vardır" demişlerdir.
  3.  "Ey iman edenler! 'Bizi gözet' demeyin, 'bize bak' deyiniz!" (el-Bakara: 104) İbn-i Kesir (R.A.), tefsirinde bu ayet hakkında şöyle diyor: Allah Azze ve Celle, bu ayetle, müminlerin, söz ve davranışlarında kafirlere benzemelerini yasaklamıştır." Çünkü Yahudiler "Raina" kelimesini Nebi (S.A.V.)'e hakaret olsun diye kullanıyorlardı. Allah Azze ve Celle de; mü'minleri bundan alıkoydu.
  4. Allah Rasulu (S.A.V.); "Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır" buyuruyor (Ebu Davud). Hadis-i Şerifte, Müslüman olmayanlara benzeyenleri şiddetle kınama vardır. Kim de takva ehli ve salih insanlara benzerse, o da onlardandır. Allah korusun, kim de Yahudi ve Hıristiyanlara benzerse, o da onlardandır. İbn-i Kesir (R.A.), tefsirinde bu hadisi şöyle açıklıyor: "Bu ayette (Bakara 104. ayet) kafirlere sözlerinde, davranışlarında, bayram ve ibadetlerinde, vb. işlerinde, (Müslümanlar için meşru olmadığı halde) uyanlar için şiddetli bir tehdit ve acı bir azapla cezalandırma uyarısı vardır."
  5. Allah Rasulu (S.A.V.); "Bizden gayrisinin sünnetiyle amel eden bizden değildir" (Sahihu'1-Cami: 5439) buyurmaktadır. Yine şöyle buyuruyor: "Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudilere ve Hıristiyanlara benzemeyin. Yahudilerin selamı parmaklarla, Hıristiyanların selamı avuç içiyledir." (Sahihu'l-Cami: 5434) Allahu Ekber! Benzemenin hükmü bile böyle olunca, tıpatıp kafirleri izleyen, onların âdetlerine sıkı sıkıya bağlı olan, Müslümanları küçümseyip onlardan uzak duranların hükmü nedir acaba? Kim Allah Rasulü (S.A.V.)'in Sünnet'ini terkeder ve bunu başka bir sünnet/alışkanlık/adet ile değiştirirse, İslam'a bağlı olduğunu söyleyip Müslümanların isimleriyle anılsa bile, İslam üzere değildir.
  6. Allahü Teala kafirlere geleneklerinde uymayan mü'minleri şöyle över: "Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir." (Furkan:72) Müfessirlerin çoğu bu ayette geçen "zûr" kelimesini, "müşriklerin bayramı" olarak açıklamışlardır.
  7. Allah Rasulu (S.A.S.) Medine'ye geldiğinde, onların oynayıp eğlendikleri iki günlerinin olduğunu öğrendi. "Bu günler nedir?" diye sordu. Dediler ki; "Cahiliyyede bu iki günde oynardık." Allah Rasulu (S.A.S.) şöyle buyurdu: "Allah bundan daha hayırlı olanı size verdi: Kurban Bayramı ve Fıtr Bayramı." (Ebu Davud-Sahih)
  8. Birisi "Bavane" adlı bir yerde deve kesmek için adakda bulunmuştu. Allah Rasulu (S.A.S.) "Orada daha önce cahiliyye insanı kendisine tapılan putlardan bir put' bulunduruyor muydu?" diye sordu. Dediler ki "Hayır, bulundurmuyordu." Rasulullah sordu: "Peki orada daha önce kafirlerin bayramlarından bir bayram kutlanıyor muydu?" Yine "Hayır" dediler. O zaman Rasulullah (S.A.S.) adama: "Nezrini (adak) yerine getir. Ne Allah'a isyanda ve ne de insanın sahip olmadığı şeylerde yapılan nezre sadakat yoktur" dedi." (EbuDavud)Bu hadisten anlaşıldığına göre, kafirlerin sadece bayram yerlerinde işlenen bir amel bile Allah'a isyan sayılmaktadır. Zira bu, Allah Teala'ya isyan edilen yerleri meşru görmekdir.
Ömer İbnu'l Hattab (R.A.) der ki; "Allah'ın düşmanlarının bayramlarından sakınınız! (Beyhakî, Sünenü'l-Kübra)
 
İman, şike ve şakaya gelmez. Benzediklerinizle haşre hazırsanız, buyurun, yılbaşı sizin..
 
Kaynak: Tevhid Risaleleri

Yorum Gönder

To Top