-->
Hot!

iLK VAHiY
İLK VAHİY GELDİĞİ ZAMAN

Nübüvvet mukaddimesi olarak Hz.Peygamber'e sır ve yüce hakikat rüya aleminde keşfolunmaya başlandı.O'nun rüyada gördüğü her şey aydınlık bir sabah gibi aynen vuku buluyordu.


Bir gün Hira dağındaki mağarada mürakabeye dalmışken melek kendisine göründü ve:

-Oku!dedi.Hz.Peygamber:


__Ben okuma bilmem,dedi.
Bunun üzerine melek onu tutup baştan ayağa takatı kesilinceye kadar sıktı yine:

-Oku,dedi.Hz.Peygamber yine aynı cevabı verdi:

__Ben okuma bilmem,dedi.
Melek yine tutup baştan ayağa takatı kesilinceye kadar sıktı ve bırakara yine:

-Oku,dedi.Bu üçüncü emir karşısında Hz.MUHAMMED titrek bir sesle yalvarır gibi:

__Ne okuyayım,dedi.O zaman melek,Lahuttan,Maveradan gelen seslerin en tatlı ahengi ile şunları okudu:

-"Halk eden Rabbinin ismiyle oku.O,insanı kandan halketti.Oku,O çok kerim olan Rabbin hakkı için ki,O kalemle ta'lim etti,insana bilmediğini öğretti."


Hz.Peygamber bunları dinledi ve onlar kalbine nakşolundu.Melek bunları okuduktan sonra kayboluverdi.Hz.MUHAMMED ilk Vahiy haletinin verdiği korku ve endişe içinde evine döndü.Hz.Hatice'ye:"Beni örtün,beni örtün"dedi.Derin bir uykuya daldı.Uyandıktan sonra gördüğü şeyleri,geçirdiği haleti Hatice'ye birbir anlattı:

__Bana ne oluyor bilmem?dedi.Hz.Hatice,sadık ve emin eşinin yaşadığı ruh haletini,geçirdiği ızdırabı anlar gibi oldu.Kocasının bu endişeli halinden hiç korku sezmedi ve şöyle dedi:

-Müjdedler olsun,sebat et.Canımı yed_i kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki,Sen bu ümmetin Peygamberi olacaksın.Allah seni asla bırakmaz.Sen sıla_i rahmedersin,sözün doğrusunu söylersin,meşakkate sabredersin,misafirleri ağırlarsın,felakete uğrayanların yardımına koşarsın.Böyle kulunu Allah bırakmaz.


Bu sözler Hz.Hatice'nin ne kadar yüksek ruhlu bir kadın olduğunu göstermektedir.Sadık eşinin o hali içinde,O'na böyle teselli vermek,bu ancak Hatice gibi yüksek fıtratlı,faziletli bir kadının yapabileceği bir şeydir.Bu bir Allah vergisidir.Cenab_ı Hak,Hatemü'l_Enbiya olarak seçtiği Hz.Muhammed'e zevce olarak böyle yüksek ruhlu bir kadını nasip etmiştir.Bu da O'na Allah'ın bir lütfudur,fazl u keremidir.Allah'ın fazl u
keremi O'na ne büyüktür!İLK VAHİY RÜ'YADA MI,UYANIKKEN Mİ GELDİ?Bazı rivayetlere göre ilk vahyin rüyada başladığı söylenir.Buna mukaabil bazı rivayetlerde ise meleğin uyanıkken geldiği anlatılır.İbni İshak ve İbn-i Hişam gibi siyer sahipleri vahyin rüyada başladığını rivayet ederler.Muhaddislerin bir kısmı ise uyanıkken vahiy geldiğini naklederler.Bu gibi hususlar ancak nakil ve rivayet yoluyla bilinen şeylerden olduğu için burada dirayet tariki ile şöyle böyle denemez.Her iki tarafında rivayetleri doğrudur.Ancak o rivayetleri şöyle birleştirip bir araya toplamak kaabildir.

İbn-i Kesir,El-Bidaye Ve'n-Nihaye adlı tarihinde Delailü'n-Nübüvve'den şunu naklediyor:


-"Peygamberlere vahiy ilk defa rüyalarında gelir,sonra kalpleri alıştıktan sonra vahiy uyanıkken nazil olmaya başlar."


Bu söz çok doğrudur.Nübüvvetin başlangıcı olarak Hz.Peygamber de bir çok rüyalar görüyordu.Ve onlar aydın bir sabah gibi aynen çıkıyordu.Hz.Aişe bir hadisinde:Vahyin rüya_yı saliha ve sadıka ile başladığını rivayet eder.Bunlardan anlıyoruz ki,rivayetlerin hepsi doğrudur.İlk defa rüyada gördü,sonra uyanıkken aynı hal tekerrür etti.

Vahiy öyle bir halettir ki,onun mahiyetini ancak içinde bulunan,o ruhani mazhariyete nail olan Peygamberler kendileri bilirler.Vahyin başlangıcı yarı uyanık,yarı uyku ve murakabe hali gibi kendinden geçmiş istiğrak halinde vuku' bulmuş da olabilir.Bazı öyle haletler vardır ki,rüya gibidirler.Vahiy haleti,esrar_ı İlahiyyedendir.


İLAHİ VE BÜYÜK VAZİFENİN MES'ULİYYETİHz.Peygamber mağarada geçirdiği bu halin te'siriyle titreyerek eve geldiği muhakkaktır.Hatta yaşadığı halet_i ruhiye çok sarsıcı idi.Mağaradan çıktıktan sonra nereye baksa melek gözünün önüne geliyordu.Ufukta onu görüyor,gökte onu görüyordu.Ona vahiy getiren,Onu nura götüren meleğin sesini duyuyordu.Bu hal içinde eve dönmekte biraz gecikti.Hatice adamlarını O'nu aramaya bile göndermişti.Titreyerek eve dönmüştü.Bu titreme gördüğü fevkalade ahvalin te'siriyle idi."Hatice,korkuyorum!"demişti.Bu korku,üzerine yüklenilen vazifenin azameti karşısında duyduğu mes'uliyet korkusuydu.Zü'l_Celal'in tecellisi meleğin Ona getirdiği vahiy,bu kolay bir şey değildi.Vahyi telakki için beşeriyetten çıkıp melekiyet alemine girecekti.Bu bir ağır yüktü.Bütün bir beşeriyeti hidayete ulaştırmak vazifesini Allah O'na vermişti.Nelerle karşılaşacaktı.Onun davetini acaba nasıl karşılayacaklardı.Bunlar karşısında kim titremez.İşte Hz.Peygamber'in titremesi bundandı!Yoksa bazılarının sandığı gibi cin,peri korkusu değildi.


VARAKA NE DEMİŞTİ?Hz.Hatice bu fevkalade hal hakkında bilgi edinmek üzere bir rivayete göre yalnız akrabasından Varaka b.Nevfel'e koştu.Varaka,Tevrat ve İncil'i okuyordu.Hristiyan olmuştu.Hatice ona Hz.MUHAMMED'in görüp geçirdiğini anlatınca:

-"Kuddüs,Kuddüs!Varaka'nın nefsini elinde tutan Allah aşkına söylerim ki,eğer iş bu söylediğin gibi ise,ya Hatice,O'na,Hz.Musa'ya gelen Namus_u Ekber,büyük melek gelmiştir."dedi.

Hatice dönerek evine geldi ve Varaka'nın söylediklerini anlattı.Bundan sonra aşağıda geleceği üzere bir müddet vahiy münkatı oldu.Sonra ikinci vahiy nazil oldu:

-"Ey bürünmüş yatan; kalk, insanlara tuttukları yolun kötü olduğunu haber ver, Rabb'ini ulu tanı ve yüce tut.Dünya kir ve pasından üstünü başınıtemizle.Putları terket."


Artık büyük vazife başlıyordu.Halkı davet edecekti.İşe nasıl başlayacaktı?Evvela kimleri davet etmeli idi;bu büyük sırrı kime açmalıydı?Acaba nasıl karşılanacaktı?Bunları hep düşünüyordu.

Kabe'yi tavaf etmek için çıktığında Varaka b.Nevfel'e rastladı.Hatice'nin Varaka'ya önce haber verdiği gibi başından geçenleri O da tekrar anlattı.Varaka:"Sen bu ümmetin Peygamberi olacaksın,Sana gelen Musa'ya gelen büyük melektir.Sana yalancı diyecekler,eziyet edecekler,yurdundan çıkaracaklar,seninle harb edecekler.Ben şayet o günlere yetişirsem Sana Allah için yardım ederim."dedi.

Hz.MUHAMMED Varaka'nın dediklerini duyunca,üzerine aldığı,hakka davet vazifesinin ağırlığını bir kere daha hissetti.
Varaka'ya:


__Onlar beni doğup büyüdüğüm yurdumdan çıkaracaklar mı ki?diye sordu.Varaka o zaman:

-Evet,dedi.Sen gibi hiçbir Peygamber yoktur ki,kavmine gönderilsin de ona yalancı demesinler,eziyet etmesinler,onu yerinden yurdundan çıkarmasınlar.Bu böyledir.

Gerçekten Varaka'nın dedikleri bir bir oldu.Hz.Peygamber kavmini dalaletten çıkarıp hidayete götürmeye çalışırken nelerle karşılaşmadı.O'na neler demediler,neler etmediler.Hz.Peygamber onları hakka davet ettikçe,onlar küfür ve şirk karanlığından ayrılmak istemediler.Kur'an_ı Kerim'in Fatiha Suresinde beyan olunduğu üzere.Kahinatın sahibi Allah'tır.O Rahman ve Rahimdir.İyilik,kötülük her amele bir karşılık vardır.İbadet ancak O'na yapılmalı ve ancak O'ndan yardım istenmeli.Doğru yolu gösteren O'dur.İşte böyle olan Allah'a iman edip hamd ü senada bulunmak gerektir.Yoksa sağır ve dilsiz putlara tapmaktan ne çıkar,ihlas üzere amel_i salih işlemeli.Hak sahibine hakkını vermeli,yetim malı yemekten,riba almaktan vazgeçmeli.İşte Peygamber onları böyle nurlu yola davet ediyordu.Fakat dinleyen nerede?O katı kalplere bu tatlı ve yumuşak sözler,güzel nasihatler asla tesir etmiyordu.Küfür ve inatlarında devam edip gidiyorlardı.Alıştıkları kirli hayattan,Cahiliyyet devrinin koyu bataklıklarından bir türlü ayrılamıyorlardı.Baştanbaşa iyilik oloan İslam dinine girip saadete kavuşamyı ihmal ediyorlar,hakka davet eden Peygamber'e şiddetli bir muhalefet gösteriyorlardı.Katı kalpler,yontulmamış ruhlar böyle yapıyordu.Bu daima böyle olmuştu.Her Peygamber aynı şeylerle karşılaşmıştı.Şüphesiz ki,Hz.MUHAMMED de bu yeni vazifede Peygamber kardeşlerinin karşılaştıklarına maruz kalacaktı.Varaka bu söylediklerini eski Peygamberlerin hayatlarından öğrenmişti.Hz.MUHAMMED'e onları aynen haber veriyordu.Varaka o zaman çok ihtiyardı,hatta gözleri görmez olmuştu.

0 Yorum:

Yorum Gönder