-->
Hot!

O'NUN (SAV) HZ.İSA HAKKINDA SÖYLEDİKLERİİSA"aleyhisselam"İNSAN İDİ,ONA TAPILMAZ


Resulullah(s.a.v.)efendimize,Necrandan bir hristiyan heyeti gelmişti.Necran,Hicaz ile Yemen arasında bir şehirdi.Bunlar,altmış süvari olup,içlerinden yirmi dördü büyükler idi.Bunların içinde üçü en büyüklerdi.Reisleri Abdülmesih idi.Ebulharis bin Alkama,en alimlerindendi.Ahir zaman Peygamberlerinin alametlerini İncil'de okumuştu.Fakat,dünya mevkiini,şöhretini sevdiği için müslüman olmuyordu.Çünkü,ilmi ile meşhur olup,kayserlerden ikram görür,bir çok kiliselere emir verirdi.Medine'ye gelip,ikindi namazından sonra,Mescid_i şerife girdiler.Üstlerinde süslü papaz elbiseleri vardı.O sırada,onların da namaz vakti gelmiş olduğundan,Mescid_i şerifte namaza kalkmışlar,Resulullah(s.a.v.)de,(Bırakınız kılsınlar)buyurmuştu. Şarka doğru kıldılar.Üç büyükleri konuşmaya başladı.Söz arasında,İsa(a.s.)için,bazen Allah diyorlar,bazen Allah'ın oğlu,bazen de,üç tanrıdan biri diyorlardı.Allah demelerine sebep,ölüleri diriltir,hastaları iyi ederdi.Gaybları haber verir,çamurdan kuş yapıp üfleyince uçardı diyorlardı.Allah'ın oğlu olduğuna sebep,belli bir babası olmaması idi.Üçten birisi olmasına sebep de,Allah(Yaptık,yarattık)diyor.Eğer bir olsaydı,(Yaptım,yarattım)derdi diyorlardı.Resulullah(s.a.v.),bunları dine davet etti.Bir kaç ayet_i kerime okudu.İmana gelmediler.(Biz senden önce iman ettik)dediler.Resulullah(s.a.v.)(Yalan söylüyorsunuz!Allah'ın oğlu var diyenin imanı olmaz)buyurdu.Allah'ın oğlu değilse,o halde bunun babası kim?dediler.Resulullah(s.a.v.)buyurdu ki:__Biliyor musunuz?Allahü teala,hiç ölmez ve her şeyi varlıkta tutan O'dur.İsa(a.s.)ise yok idi yok olacaktır.

Onlar__Evet biliyoruz.

Re. __Bilmiyor musunuz,babasına benzemeyen hiç bir yavru var mı?

Onlar__Her yavru babasına benzer.[Koyun yavrusu,koyuna benzer]. Re. __Bilmiyor musunuz,Rabbiniz her şeyi yaratıyor,büyütüyor,besliyor.Halbuki İsa(a.s.)bunların birini yapmıyordu.

Onlar__ Evet,yapmıyordu.

Re. __ Rabbimiz,İsa(a.s.)ı dilediği gibi yarattı,değil mi?

Onlar __Evet,yarattı.

Re. __ Rabbimiz yemez,içmez.Onda değişiklik olmaz,bunu da biliyor musunuz?

Onlar __ Evet,biliyoruz.

Re. __ İsa(a.s.)ın anası var idi.O,her çocuk gibi dünyaya geldi.Onlar gibi beslendi,Yer,içer,zararlı maddeleri kendinden atardı.Bunu da biliyorsunuz değil mi?

Onlar __Evet,biliyoruz.

Re. __ O halde,İsa(a.s.)sandığınız gibi nasıl olur?

Onlar,bir şey diyemeyip,sustular.

Biraz sonra:

Ya Muhammed"aleyhisselam"!Sen onun(Allah'ın kelimesi ve O'ndan bir ruh)olduğunu söylemiyor musun,dediler.

Re. __Evet buyurdu.


Bunun üzerine,Allahü teala,onları mübaheleye çağırmasını emir etti.


Resulullah(s.a.v.)de,bana inanmıyorsanız,gelin sizinle mübahele edelim.Yani(Hangimiz zalimsek,yalancıysak,Allahü teala ona lanet etsin,diyelim!)buyurdu.


Allahü tealanın bu emri,AL_İ İMRAN SURESİNİN,61.Ayet_i kerimesi'nde bildirilmektedir.Seyyid dedikleri Şerhabil,bunları toplayıp,(Bunun Peygamber olduğu her şeyinden anlaşılıyor.Bununla mübahele edersek,ne biz kurtuluruz,ne de bizden sonra gelenlerimiz kurtulur.Muhakkak bir belaya uğrarız!)dedi.Mübahele etmekten kaçındılar ve "Ya Muhammed(s.a.v.)!Senden razıyız.Ne istersen sana verelim.Eshabından bir emin kimseyi bizimle beraber gönder,vergilerimizi ona verelim!)dediler.


Peygamberimiz(s.a.v.)yemin edip,gayet emin bir kimseyi sizinle gönderirim buyurdu.Eshab_ı kiram"aleyhimürrıdvan"emin olarak kimin şerefleneceğini merak ediyorlardı.Resulullah(s.a.v.)(Kalk,ya Eba Ubeyde!)buyurdu.Ümmetin emini budur,diyerek beraber gönderdi.


Sulh şartı şöyle idi:Her sene,ikibin elbise vereceklerdi.Bini Receb'de,bini Safer ayında teslim edilecekti.Her elbise ile de,[135gram]gümüş verilecekti.Reisleri Abdulmesih ile seyyidleri Şerhabil,sonradan müslüman olup,Resulullah(s.a.v.)ın hizmetinde bulunmakla şereflendiler.


İSA"aleyhisselam"PEYGAMBERDİR,ONA TAPILMAZ


Büyük İslam alimi İmam_ı Fahreddin Razi"rahmetullahi aley"Al_i imran suresinde,61,ayet_i kerimeyi tefsir ederken buyuruyor ki:Harezm şehrinde idim.Şehre bir hristiyanın geldiğini işittim.Yanına gittim.Konuşmaya başladık.Muhammed aleyhisselamın Peygamber olduğunu gösteren delil nedir dedi.


Şu cevabı verdim:


Fah.__Musa'nın,İsa'nın ve diğer Peygamberlerin"aleyhisselam"harikalar,mucizeler gösterdiği haber verildiği gibi,Muhammed aleyhisselamın da mucizelerini okuyor ve duyuyoruz.Bu haberler,sözbirliği halindedir.Mucize göstermek,Peygamber olduğunu isbat etmez diyecek olursanız,diğer Peygamberlere de inanmamanız lazım gelir.Diğerlerine inandığınız için,Muhammed aleyhisselamın da Peygamber olduğuna iman etmelisiniz!


Hristiyan __İsa"aleyhisselam"Peygamber değildir,ilahdır,tanrıdır.[Tanrı,mabud demektir.Tapılan şeylerin hepsine tanrı denir.ALLAHÜ TEALANIN ismi,ALLAH'dır,tanrı değildir.Hak olan,doğru olan tanrı,yalnız Allahü tealadır.Allah yerine tanrı demek,yanlıştır ve çok çirkindir].


Fah.__İlah,tanrı,her zaman var olması lazımdır.O halde,madde,cisim,yer kaplayan şeyler tanrı olamaz.İsa"aleyhisselam",cisim idi.Yokken var oldu ve size göre öldürülmüştür.Önce çocuk idi,büyüdü,Yerdi,içerdi.Bizim gibi konuşurdu.Yatardı,uyurdu,uyanırdı,yürürdü.Her insan gibi yaşamak için,bir çok şeye muhtaçtı.Muhtaç olan,gani olur mu?Yok iken,sonradan var olan bir şey,ebedi,sonsuz var olur mu?Değişen bir şey devamlı,sonsuz olur mu? İsa"aleyhisselam"kaçtığı,saklandığı halde,yahudiler yakalayıp asdı diyorsunuz.İsa aleyhisselamın o zaman çok üzüldüğünü söylüyorsunuz.İlah veya ilahdan parça olsaydı,yahudilerden korunmaz mı,onları yok etmez mi idi?Niçin üzüldü ve saklanacak yer aradı?


3 türlü söylüyorsunuz:


1)O ilah imiş,tanrı imiş.Öyle olsaydı,asıldığı zaman yerlerin,göklerin tanrısı ölmüş olurdu.Bu alem tanrısız kalacaktı.Yahudiler,insanların en aşağısı oldukları halde,bunların yakalayıp öldürdüğü,aciz,kuvvetsiz kimse,alemlerin tanrısı olabilir mi?


2)O,tanrının oğludur diyorsunuz.


Hristiyan__Ölüleri dirilttiği,anadan doğma körlerin gözünü açtığı ve Beras denilen,derideki çok kaşınan beyaz lekeleri iyi ettiği için,O tanrıdır.


Fah.__Bir şeyin,delili,alameti bulunmazsa,o şey de bulunmaz denilir mi?Bulunmaz,o şey de var olmaz dersen,ezelde,hiç bir şey yok idi deyince,delil,alamet de yoktur demek olup,yaradanın varlığını reddetmen lazım gelir.Bir şey delilsiz var olabilir dersen,sana sorarım ki:Tanrı,İsa aleyhisselama hulul etmediğini nerden biliyorsun?


Hristiyan__Onda mucizeler bulunduğunu sçylemiştim.Bizde ve hayvanlarda bulunmadığı için,başkalarına hulul etmediği anlaşılmaktadır.


Fah. __ Bir şeyin delili,alameti bulunmazsa,o şeyin bulunmaması lazım olmaz demiştik.Mucizeler bulunmayınca,hulul edemeyiceğini niçin söylüyorsun.O halde kediye,köpeğe,fareye de hulul ettiğine inanman lazım gelir.İlahın,bu aşağı mahluklara hulul ettiğini inandırmaya varan bir din,çok adi,pek bozuk bir din değil midir?


Asayı,bastonu,ejder,yılan yapmak,ölüyü diriltmekten daha güçtür.Çünkü baston ile yılan,hiç bir bakımdan birbirine yakın değildir.Musa aleyhisselamın asayı ejdere çevirdiğine inanıyorsunuz da,Ona,tanrı veya tanrının oğlu demiyorsunuz.İsa aleyhisselema niçin tanrı veye şöyle böyle diyorsunuz?


Hristiyan,bu sözlere karşı diyecek bir şey bulamadı,susmaya mecbur kaldı.Açıklayıcı not:


HULUL:__Tasav.Allah'ın,maddesel ve bedensel kuluyla birleşmesi,tekleşmesi.Felsefeciler cisimle mekan,arazla cevher,suretle madde arasındaki bağlılığı da hulul olarak kabul .Cesetle ruh arasındaki ilgi ve bağda hulul olarak yorumlanır.

0 Yorum:

Yorum Gönder